ബെറ്റിന മോൾ നിത്യതയിൽ

0 1,182

പാസ്റ്റർ ബൈജു മാലക്കരയുടെ മകൾ ബെറ്റിന (10 വയസ്സ്) അല്പസമയം മുൻപ് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
പ്രിയ ദൈവദാസൻന്റെ കുടുംബത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.