രാജു മേത്രയുടെ അമ്മ രാജമ്മ എബ്രഹാം നിത്യതയിൽ

0 525

ഐപിസി റാന്നി ഈസ്റ്റ് സെന്റർ ശുശ്രൂഷകൻ #Raju_Methrayil പാസ്റ്ററുടെ മാതാവ് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക.