ബ്രദർ ജോയൽ ജോർജ് നിത്യതയിൽ

0 661

PYPA തൃക്കണ്ണമംഗൽ ലോക്കൽ യൂണ്ണിറ്റിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനും മുൻ ഔദോഗിക ഭാരവാഹിയുമായിരുന്ന ബ്രദർ ജോയൽ ജോർജ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ.